Általános rendelkezések

A globaltraction.org üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit (továbbiakban: érintett, felhasználó) a személyes adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a érintettek ezzel kapcsolatos jogairól.Az üzemeltető (továbbbiakban: üzemeltető, adatkezelő) a weboldallal kapcsolatos adatkezelés során különösen tekintettel van az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) előírásaira.Az adatkezelő elkötelezett a érintettek személyes adatainak jogszerű és tisztességes kezelése iránt, és tiszteletben tartja a érintettek információs önrendelkezési jogát. A érintettek adatait bizalmasan kezeli, valamint minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.A jelen adatkezelési tájékoztató bármilyen változásáról az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a honlapon.

Adatkezelő elérhetősége

Név: Hild Export Kft.  Székhely: H-2120 Dunakeszi, Toldi u 41/b .E-mail: info@globaltraction.org 
Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

Fogalmak

- „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

- „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

- „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

- „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Alapelvek

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

- A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

- A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).Az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Regisztráció, e-mail hírlevél feliratkozás

A weboldalon e-mail hírlevél feliratkozási lehetőség van. Ez e-mail cím megadásával vagy Facebook regisztráció útján lehetséges. A rendszer a regisztrációról emailben visszaigazolást küld, a felhasználó a Profil aloldalon tudja megadni a rendelések kezeléséhez szükséges további adatokat.A regisztrált felhasználóknak nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk a vásárláshoz szükséges adataikat pl. számlázási cím, szállítási cím, az adatok a Profil aloldalon érhetők el, mely bármikor módosítható, törölhető. Adatmódosítás, törlés ügyfélszolgálatunkon keresztül is kérhető (+36709452230) 

Az adatkezelés célja: weboldalon való egyszerűbb és kényelmesebb eligazodás s a folyamatos tematikus tájékoztatás biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt személyes adatok: az érintett által megadott adatok: név, email, telefon

Az adatkezelés időtartama: felhasználó általi visszavonásig.